ตัวชี้วัดย่อย : ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคน (SOE65)